Algemene voorwaarden

Foutmelding

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /customers/3/7/f/qworks-mq.be/httpd.www/site/includes/common.inc).

1. Elke offerte geschiedt vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege de verkoper. Alleen de op de ondertekende offerte door koper voorkomende algemene verkoopsvoorwaarden kunnen tegenover de verkoper als bindend worden aanzien. De ondertekende offerte vervangt alle voorgaande briefwisseling.
2. Indien de koper een bestelling annuleert na het ondertekenen van de offerte , heeft de verkoper het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen of om een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met het bedrag van de reeds bestelde materialen en 30% van het plaatsingsbedrag van de ondertekende offerte ter compensatie van de gemaakte kosten en de geleden winstderving.
3. De leveringstermijnen , materialen en plaatsing worden bij benadering opgegeven en zonder verbintenis. Vertraging in de aflevering verplicht de verkoper niet tot enige schadevergoeding , en laat de koper niet toe de bestelling in te trekken. Alle materialen worden tevens na levering bij de koper onmiddellijk gefactureerd , evenals een tussentijdse plaatsingsfactuur per week.
4. Klachten betreffende de levering/plaatsing moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na levering/plaatsing. Na verloop van deze termijnen wordt de levering/plaatsing als definitief aanzien.
5. Klachten betreffende de factuur moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard aanzien.
6. Behoudens andere voorwaarden vermeld op de ondertekende offerte of factuur zijn al onze facturen contant betaalbaar zonder korting. Alle goederen blijven steeds onze eigendom zolang de factuur niet voldaan is.
7. In geval van laattijdige betaling , acht dagen na factuurdatum , zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 15% , alsmede een schadevergoeding van 15% verschuldigd.
8. In geval van betwisting is uitsluitend de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.
9. Eventuele schadevergoeding met betrekking tot het geleverde goed , zal nooit meer kunnen bedragen dan de factuurwaarde van de goederen.